Gloser til Rostras Vulgata Synopse

Denne gloseliste indeholder samtlige gloser til teksterne i Rostras Vulgata Synopse, når disse ikke er anført efter tekststykket.

a ell. ab præp m abl fra
abeo ivi itum 4 går bort
accedo cessi cessum 3 kommer til, kommer hid
accipio cepi ceptum 3 modtager
ad præp m akk til, ved
adhuc adv hidindtil, indtil nu
adoro 1 bønfalder
aeternus adj evig
affero attuli allatum afferre 3 bærer, bringer
ager m2 mark
aio ufuldst vb siger
alius a ud adj/pron en anden   aliud – aliud noget – noget andet
altitudo f3 højde; dybde
amen ubøjl hebræisk lad det ske; sandelig
ante præp m akk foran, før
apostolus m2 apostel, udsending
apud præp m akk hos
ascendo ndi nsum 3 stiger op; (skib:) går ombord
aspicio spexi spectum 3 ser på
at konjunktion men
audio 4 hører
auris f3 øre
aut eller; aut – aut enten – eller
autem men, imidlertid

Bartimaeus m2 proprium Bartimæus
beatus adj lykkelig
benedico dixi dictum 3 velsigner
Bethsaidae f1 plur tant ell. Bethsaida f1 byen Betsajda
bonus adj god

cado cecidi casum 3 falder
caelum n2 himmel
centum talord hundrede
centuplus adj hundredfold
ceteri plur de øvrige
circa præp m akk omkring; adv udenom
civitas f3 by; bystat
clamo 1 råber
– coepi coeptum 3 er begyndt
cognosco novi nitum 3 lærer at kende; cognovi kender, ved
comedo edi esum 3 opæder
comminor 1 dep +dat truer
confestim adv straks
continuo adv straks (derpå)
convenio veni ventum 4 kommer sammen
converto verti versum 3 omvender, vender om
convoco 1 kalder sammen, samler
credo credidi creditum 3 tror
cresco crevi cretum 3 vokser
cum præp m abl med
cum konjunktion når, da   (hovedregel: med indikativ: når; med konjunktiv: da)
cupio ivi itum 3 ønsker
curo 1 kurerer, helbreder
custodio 4 bevogter, »overholder«

dare se: do
de præp m abl fra, om
deinde dernæst
denarius m2 denar (mønt)
desertum n2 senlatin ørken
desertus adj øde
desum fui – esse vb mangler
Deus m2 Gud
dico dixi dictum 3 siger
dies m5 dag
difficilis is e adj vanskelig
dimitto misi missum 3 sender bort
discedo cessi cessum 3 går bort
discipulus m2 discipel, elev
distribuo 3 fordeler
divido visi visum 3 deler
divitiae f1 plur tant rigdom
do dedi datum 1 giver
doceo cui ctum 2 underviser
dominus m2 herre, mester
domus f2/4 hus, hjem
ducenti talord 200
dum konj medens
duo talord to
duodecim talord tolv

eamus præs konj af eo vi går
ecce adv se! hør! (absolut i sætn.konstr. = selvstænd. led)
ego pers pron jeg
egredior egressus sum 3 dep går ud
ei pers pron ham (dativ af is)
eis = iis dat/abl plur af is
eius poss pron hans; pers pron: genitiv af is (styret af verb)
emundatio f3 renselse
enim nemlig
eo adv af den grund; derhen; – eo quod fordi (egl. abl pers pron)
eo i(v)i itum ire 4 går
eo pers pron ham (af is)
ergo altså
esca f1 mad
esse verb (at) være (inf af sum)
est er (3. pers af sum)
et og;   et/èt også
eum ham (akk af is)
euns præs part af eo gående
excipio cepi ceptum 3 undtager
exeo i(v)i itum ire 4 går ud
extendo ndi ntum/nsum 3 strækker ud

facies f5 ansigt
facilis is e adj let
facio feci factum 3 laver, gør – factum: se også fio
faenum ell. foenum n2 hø (her: »græs«)
falsus adj falsk, forkert
fere adv næsten, omtrent
fero tuli latum ferre 3 bærer
fides f5 tro, tillid
filius m2 søn
fio factum sum fieri ½dep sker
foris adv udenfor
frater m3 broder
fructus m4 afgrøde, frugt
futurus (af sum) kommende

genu n4 knæ
gravis is e adj (-iter adv) tung; alvorlig

habeo 2 har
hic adv her
hic haec hoc denne, dette, plur neut haec disse ting, dette
homo m3 menneske
hora f1 time; »tid«
huc adv herhen
huius genitiv af hic dennes

iam adv nu; allerede
i.e. = id est dvs. (det vil sige)
Iesus m se bøjningsskemaet!
ille illa illud demonstr pron hin, han, hun, den, det; plur: de
impossibilis adj umulig
in præp m akk/abl i, mod, på, »til«
increpo pui pitum 1 skælder ud
inde dernæst
intelligo lexi lectum 3 forstår
inter præp m akk imellem, blandt
interrogo 1 spørger
intro 1 går ind i
introeo ivi itum ire 4 går ind i
intueor itus sum 2 dep ser på
invenio veni ventum 4 finder
Iohannes m3 Johs. Døberen
ipse dem pron selv
ire præs inf af eo
is pers pron han
Isaias m1 proprium Esajas
iste dem pron der (dér)
ita adv således, sådan
iterum atter
iubeo iussi iussum 2 befaler, giver besked på
iustus retfærdig
iuventus f3 ungdom

locus m2 sted
loquor locutus sum 3 dep taler

magis adv komp mere
magister m2 lærer, mester
maiestas f3 majestæt, højhed
manus f4 hånd
mare n3 hav (her: stor sø)
mater f3 moder
me pers pron af ego mig
mihi dativ af ego mig
mille, plur millia + gen, talord tusind
miror 1 dep undrer mig
mons m3 bjerg
Moses m3 proprium Moses
mulier f3 kvinde, kone
multitudo f3 mængde
multus adj megen, talrig, plur: mange; neutr plur: multa mange ting, meget
munus n3 gave, offer

nam for, thi
narro 1 fortæller, beretter
navicula f1 båd, mindre fartøj
navis f3 skib
nec adv og ikke
necesse nødvendig
nemo pron ingen
neque og ikke
nescio 4 kender ikke
nisi undtagen, hvis ikke
nolo nolui — nolle vil ikke   imperativ: noli(te) lad være med at
nomen n3 navn
non ikke
nos vi
numerus m2 antal
nunc nu
nuntio 1 meddeler, beretter

oculus m2 øje
offero obtuli oblatum offerre bringer, frembærer; skænker, ofrer
omnis -e adj enhver, hel, plur: alle
optimus superlativ af bonus bedst
orior ortus sum 4 dep opstår, står op
oro 1 beder
ovis f3 får

panis m3 brød
parens m/f3 en forælder, plur: parentes forældre
pars f3 del, parti, gruppe
parvulus m2 lille barn
pater m3 fader
pauper adj fattig
pecunia f1 penge
per præp m akk gennem; »på«
perfectus pefekt, fuldendt
petra f1 sten, klippe
petrosus adj stenet
Petrus m2 proprium Peter
piscis m3 fisk
plenus adj m abl/gen fuld af
plurimus af multus talrig
plus pluris komp af multus mere
pono posui positum 3 anbringer
populus m2 folk
possibilis adj mulig
possideo sedi sessum 2 besidder, ejer
possum potui — posse jeg kan, potes du kan
praecipio cepi ceptum 3 foreskriver, befaler
praetereo ivi itum ire 4 går forbi; (om tid) forløber
primus den første
princeps adj førende, ledende
pro præp m abl for, i stedet for
proficiscor profectum sum 3 dep drager, begiver mig
propero 1 iler, skynder mig
prophetia f1 profeti, forudsigelse
propter præp m akk på grund af
proximus (af prope, propior) adj superlativ nærmest
puer m2 dreng; plur.: børn (af begge køn)

quam adv end; hvor
quando konj da
quare hvorfor
-que efterhængt (enklitisk) partikel og
qui quae quod rel pron som
quia konj fordi; »at«
quicumque quae- quod- pron hvilken / hvad som helst
quid af quis hvilket; »hvorfor?«
quidam quae- quod- (substantivisk quiddam) indef pron en eller anden, plur: nogle, neutr plur: quaedam noget
quidem visselig, bestemt, ganske vist
quinquageni distributivtal 50 hver, 50 ad gangen
quinque talord fem
quis quae quod/quid hvem, hvad
quisquis hvem som helst end
quod rel pron som; konj fordi
quomodo hvorledes, hvordan
quot hvor mange

radix f3 rod
redeo ii itum 4 vender tilbage
refero re(t)tuli relatum referre 3 bærer, bringer
regnum n2 rige
relinquo liqui lictum 3 efterlader, forlader
reliquus adj resterende, øvrige
renuntio 1 meddeler
respicio spexi spectum 3 ser mig tilbage, (her:) »ser op«
respondeo ndi nsum 2 svarer
rogo 1 spørger
rursus atter

salvus adj frelst, reddet
sano 1 helbreder
se reflex pron sig
secus præp m akk ved, langs
sed konj men
sedeo sedi sessum 2 sidder
semen n3 sæd, frø
semino 1 sår
sequor secutus sum 3 dep følger, følger efter
sermo m3 tale, samtale
sexaginta talord tres
si konj hvis
sibi dativ af se sig
sicut således som
simul samtidigt
sine præp m abl uden
singularis adj alene, enkeltvis
sol m3 sol
solus adj/pron alene
soror f3 søster
statim adv straks
sto steti statum 1 står
suffoco 1 kvæler
sum fui — esse jeg er, sunt de er
super præp m akk/abl over, [oven] på
supra præp m akk oven over
suscipio cepi ceptum 3 modtager, optager
suus sin, hans, hendes, deres

taceo 2 tier stille
tango tetigi tactum 3 rører
te pers pron dig
tempus n3 tid
terra f1 jord
transeo ivi itum ire 4 går igennem
triginta talord tredive
tristis adj bedrøvet
tunc så, derefter
turba f1 skare, menneskemængde
tuus poss pron din, dit

ubi adv hvor
undique adv fra alle sider, alle vegne fra
unus adj/talord en, et
ut (m indik:) således som, sådan som, (m konj:) så at, for at; ut non så at ikke; ut ne eller ne for at ikke
uxor f3 hustru, kone

vado 3 går
valde i høj grad, særdeles
vel eller
vendo didi ditum 3 sælger
venio veni ventum 4 kommer
verbum n2 ord
vero adv imidlertid
vester -ra -rum jeres
via f1 vej
vicus m2 landsby
video vidi visum 2 ser
villa f1 gård
vir m2 mand
vis (af volo) du vil
vita f1 liv
vobis (dat/abl af vos) jer
voco 1 kalder (på)
volo volui — velle vil
vos pers pron I, jer